Algemene voorwaarden
van de fotografenfederatie BFN, NVF en GKf
Algemene voorwaarden
Aangepast aan de situatie van ByNoesha, Door Nooi van MaarsenDoor akkoord te gaan met de offerte ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven maar ook hier te downloaden:

Rubriek A – Algemeen

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Fotografisch werk: Fotografische werken zoals bedoeld in de Aw 1912, dan wel andere werken in de zin van Aw 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Foto: de stoffelijke drager, door de Fotograaf aan de Wederpartij geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, digitaal bestand, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid of floppy-disk. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. In dit geval elke fotograaf werkzaam bij ByNoesha. Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd, worden door de Fotograaf uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 4. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij de fotograaf gebruikelijke vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, zijn tenminste de richtprijzen van de Fotografenfederatie (en wel de meest recente versie die is gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam) van toepassing en maken deze deel uit van deze Algemene Voorwaarden. De Fotograaf heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst tussentijdse wijzigingen in de Richtprijzen aan de Wederpartij door te berekenen.
 5. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld. Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
 6. Indien niet is overeengekomen dat de Foto in het bezit van de Wederpartij blijft, heeft deze onverwijld na het gebruik voor kostenloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf. De artikelen 24 t/m 27 van Rubriek C zijn van overeenkomstige toepassing.
 7. Foto’s blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de Foto’s blijft in ieder geval berusten bij de Fotograaf en geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij nog niet geheel heeft voldaanaan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.
 8. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de Fotograaf te worden meegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.
 9. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
 10. 60% van het totale bedrag dient voor en 40% uiterlijk binnen 14 dagen na trouwdatum te geschieden. Waarvan 10% bij het tekenen van de offerte. 50% twee weken voor de trouwdatum en 40% binnen 14 dagen na de trouwdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de Wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de Wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor zijn rekening.

  Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Rubriek B – Opdrachten

 1. De Fotograaf heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

 2. Annulering van een opdracht is niet mogelijk mits er een situatie van overmacht is ontstaan (sterfte, ziekte, scheiding etc.). Wel kan een opdracht verplaatst worden naar een ander moment. Verplaatsingen dienen uiterlijk drie maanden voor trouwdatum besproken te worden, hierna is De Fotograaf gerechtigd om 50% van de afgesproken prijs in rekening te brengen.
 3. Een vrijblijvende afspraak maken kan via de website, per e-mail of telefonisch.
 4. Zodra De fotograaf bij u op bezoek is geweest voor een vrijblijvende afspraak, staat uw trouwdatum bij de ByNoesha in optie. Deze optie blijft geldig totdat u laat weten of De fotograaf uw dag wel of niet mag fotograferen, tenzij een ander bruidspaar ook op deze dag trouwt en contact heeft opgenomen met ByNoesha. In dit geval neemt De fotograaf contact met u op. De eerste optie heeft dan de eerste keus en deze optie blijft dan nog 10 werkdagen staan.
 5. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk. Mochten de foto’s van uw reportage om welke reden dan ook mislukt zijn, dan zal er een gepaste oplossing gevonden worden.
 6. Indien er afspraken gemaakt zijn waarbij de term “alle foto’s” ter sprake komt, dan betreft het hier slechts de foto’s waarmee de fotograaf instemt. De naam van de fotograaf is altijd verbonden met haar werk, daarom is het belangrijk dat er geen foto’s worden getoond, waar de fotograaf niet tevreden mee is. Daarom wordt altijd een selectie gemaakt met alleen de beste foto’s uit de serie. De term “alle foto’s” betreft een variabel aantal foto’s, welke naar inzicht van de fotograaf zullen worden uitgekozen.
 7. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die verwijderd zijn. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen. Hierin staat de fotograaf volledig vrij.
 8. Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze geen foto’s meer kan maken door omstandigheden buiten haar/zijn schuld. De fotograaf zal zo mogelijk passende vervanging aanbieden.
 9. Fotograaf kan ook niet aansprakelijk worden gesteld wanneer in uitzonderlijke gevallen haar/zijn fotografisch werk buiten haar/zijn schuld onbruikbaar is geworden.
 10. De fotograaf is gerechtigd het gemaakte materiaal te gebruiken voor eigen marketinguitingen.
 11. Bij het meenemen van een second shooter zijn de gemaakte foto’s van de second shooter ter beoordeling van de eerste fotograaf. Deze bewerkt en voegt naar eigen inzicht de foto’s toe aan de totale galerij.
 12. De oplevering van de foto’s geschied binnen vier weken tijd.
 13. Bij het vastleggen van een opdracht van 6 uur of langer wordt er vriendelijk verzocht een voedzame maaltijd te leveren voor de 1e fotograaf.
 14. De ruwe materialen worden nooit gedeeld met de klant enkel de bewerkte beelden.
 15. De beelden worden tot een jaar na event datum bewaard.
Deze voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment worden aangepast.